Dziś uczeń – jutro pracownik

18 listopada w witnickim Zespole Szkół Samorządowych odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą: Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., Urzędu Miasta i Gminy Witnica, Rady Miejskiej oraz rzemieślników i przedsiębiorców zatrudniających pracowników młodocianych - uczniów.

Konferencja zorganizowana była po raz ósmy, ale po raz pierwszy szkoła przedstawiona była w nowej randze, bo od nowego roku szkolnego Gmina Witnica jest organem prowadzącym tę szkołę.

Spotkanie otworzyła organizatorka konferencji Małgorzata Flaszowska-Chowańska – pedagog odpowiedzialny za kontakty z pracodawcami zatrudniającymi uczniów. Powitała wszystkich przybyłych na spotkanie i wspomniała, że coroczne spotkania  dyrekcji, nauczycieli i wychowawców z przedsiębiorcami stały się tradycją szkoły i przykładem dobrej praktyki, jaką jest włączenie pracodawców w proces podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych - Adrian Wośkowiak podkreślił, że w tym roku przewodnim hasłem konferencji jest: „Dziś uczeń – jutro pracownik”. Mówił o potrzebie podkreślenia rangi kształcenia zawodowego, które powinno dać absolwentom szkoły zawodowej perspektywę zatrudnienia.

O formie wsparcia pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy mówił Roman Rutkowski, zastępca dyrektora PUP w Gorzowie Wlkp.
Tak jak i poprzedni przedmówca, Grażyna Sławińska - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. przedstawiła prezentację medialną, w której zaprezentowała możliwości kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych w kierowanej przez siebie jednostce.

Jadwiga Lipińska – dyrektor Biura Cechu omówiła zakres współpracy szkoły  zawodowej w Witnicy  z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz wspomniała m.in. o zmianach w Ustawie o rzemiośle, a konkretniej to wspomniała o tym, że usługi gastronomiczne będą zaliczane do zawodów rzemieślniczych.  

Katarzyna Domarecka - kierownik Wydziału Oświaty i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica

poinformowała, że jeszcze tylko tydzień został witnickim pracodawcom na złożenie dokumentacji o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Jeśli zrobią to w miarę szybko, to dostaną pieniądze jeszcze w tym roku. Lubuski Kurator Oświaty dał termin samorządom do 15 grudnia na wysłanie wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

Włodzimierz Antkowiak – Podstarszy Cechu skorzystał z okazji, że był obecny przedstawiciel PUP i zapytał o problem walki z szarą strefą. W odpowiedzi brak było konkretnych rozwiązań, czyli walka z szarą strefą jest w dalszym ciągu po za możliwościami instytucji.

Ponadto na konferencji obecni byli: Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Pundyk oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Marek Kobylański, z-ca dyrektora Krzysztof Krac, nauczyciele – wychowawcy klas i pracodawcy szkolący uczniów: Rozalia Koszela, Stanisław Drozd, Kazimierz Aszyjczyk, Maciej Chmielewski, Marian Rutkowski i Mirosław Czerwiński.

Konferencja była okazją do wymiany informacji i doświadczeń związanych z kształceniem zawodowym pracowników młodocianych - uczniów. Pracodawcy cenią sobie współpracę ze szkołą i z Cechem, dzięki którym mogą dobrze przygotowywać uczniów do zawodu i do egzaminu czeladniczego.

RyM

Dodaj komentarz