LEPSZY START

Od września 2014 roku firma Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska w partnerstwie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym oraz Stowarzyszeniem Pszczelarzy Rejonu Wileńskiego realizuje projekt pod nazwą: „Lepszy Start!”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA.POKL.09.02.00-08-073/13-00 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Projekt skierowany jest do 70 uczniów uczęszczających naszej szkoły kształcących się na kierunkach:

  • technik rolnik,

  • technik agrobiznesu,

  • technik architektury krajobrazu,

  • technik weterynarii,

  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

W ramach projektu prowadzone są moduły:

I. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:

1. VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D;

2. Zajęcia z przedsiębiorczości

3. Zajęcia językowe z języka angielskiego

4. Zajęcia z matematyki

5. Zajęcia z geografii

II. Dodatkowe zajęcia zawodowe

1. Zajęcia z zakresu pielęgnacji małych zwierząt z elementami kynologii

2. Zajęcia z zakresu florystyki

3. Kurs z zakresu eksploatacji kombajnów

4. Kurs nauki jazdy samochodem

5. Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

III. Doradztwo edukacyjno - zawodowe

Warsztaty z doradcą zawodowym.

Indywidualne konsultacje .

IV. Praktyki zawodowe

1. Praktyki zawodowe

V. Współpraca ponadnarodowe

Wizyta studyjna, warsztaty i praktyki u litewskiego partnera

Informację o prowadzonym naborze na poszczególne zajęcia znajdowały się na tablicy w łączniku, u wychowawców i u szkolnego koordynatora projektu pani Heleny Stupak. Uczniowie chętnie uczestniczyli we wszystkich projektach pogłębiając swoją wiedzę oraz zdobywając dodatkowe kwalifikacje. Obecnie trwa ostatni etap projektu, uczniowie wrócili z wizyty studyjnej na Litwie, a teraz przyjmują w Polsce gości z Litwy.

Dodaj komentarz