Drodzy Gimnazjaliści !!!

Drodzy Gimnazjaliści !!!

            Zbliża się czas wyboru zawodu, czas wyboru nowej szkoły, a w przyszłości kariery zawodowej. Absolwenci gimnazjów mogą wybrać szkoły ogólnokształcące, które nie dają żadnego zawodu. Mają także możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu rzemieślniczego, poprzez odpowiedni wybór i zatrudnienie u pracodawcy oraz odbywanie praktycznej nauki zawodu w charakterze pracownika młodocianego.

Najczęściej wybieranymi zawodami na terenie powiatu gorzowskiego i Gorzowa Wlkp. są następujące zawody:

piekarz, cukiernik, rzeźnik-wędliniarz, fryzjer, krawiec, tapicer, stolarz meblowy, elektryk, elektromechanik, monter instalacji urządzeń sanitarnych, murarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, malarz-tapeciarz, kamieniarz, ślusarz, mechanik precyzyjny, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy.

Walorami tego systemu kształcenia są:

- uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, a nie pozorowanej pracy,

- poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń,

- tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym pracownikiem, pracodawcą i pracownikami.

               Okres nauki zawodu ustalony jest w umowie i wynosi w zależności od wybranego zawodu od 24 do 36 miesięcy. Okres takiej nauki jest zaliczany do stażu pracy. Uczeń ma prawo również do wynagrodzenia za pracę, które wynosi odpowiednio:

- w pierwszym roku nauki                - 4%

- w drugim roku nauki                     - 5%

- w trzecim roku nauk                       - 6%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu, absolwent uzyskuje tytuł czeladnika w określonym zawodzie, który jest uznawany na rynku pracy oraz honorowany i bardzo ceniony w krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci nauki zawodu w rzemiośle, po uzyskaniu świadectwa zasadniczej szkoły zawodowej oraz zdaniu egzaminu czeladniczego, mają otwartą drogę do dalszego szkolenia i mogą kontynuować dalsze kształcenie na poziomie średnim i wyższym.

Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem młodocianego pracownika, można załatwić w Cechu, który sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem przygotowania zawodowego w rzemiośle oraz prowadzi rejestry zakładów szkolących i zawartych umów.

         Aby uzyskać informacje na temat warsztatów rzemieślniczych szkolących uczniów w interesującym Cię zawodzie można skontaktować się z

Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

ul. Obotrycka 8,tel. 95 720 20 31.

Polecamy też stronę internetową: www.cechgorzow.w.interia.pl

 

Naukę teoretyczną realizować można w jednej z niżej wymienionych szkół:

Dodaj komentarz