Kwalifikacja wojskowa

W powiecie gorzowskim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 17 marca i potrwa do 14 kwietnia 2015 roku. Dla witniczan termin pracy komisji ustalono na dni od 17.03 do 20.03.2015.Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Prace powiatowej komisji lekarskiej odbywać się będą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Myśliborska 30 (budynek Uniwersytetu Sczecińskiego - zamiejscowy wydział społeczno - ekonomiczny w Gorzowie Wlkp., III piętro) tel. 501780903 - zgodnie z terminem określonym w wezwaniach.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2015 roku podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 1996 roku;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1991 - 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1994 - 1995, które:

· zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

· zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 1991 - 1996 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. nr 54 poz. 321).

5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn (np. egzamin, choroba itp.) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym, w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza. Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli były do tego zobowiązane), a najpóźniej 31 grudnia 2014 r. ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłoszenia się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


 

Wszelkich informacji w sprawie kwalifikacji wojskowej udziela Naczelnik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (tel. 95 7 330 413) lub pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za sprawy obronne w siedzibach urzędu.

Dodaj komentarz